Rabu, 29 Julai 2009

Makna dan pendekatan sastera Islam

Definisi sastera Islam.

Perbicaraan tentang sastera Islam telah mula dibincangkan dikalamgan sarjana tempatan. Bagaimanapun, perbicaraan mengenai sastera Islam oleh kebanyakan ahli sastera di negara ini sehingga kini tidak menunjukkan perubahan yang besar kehadirannya. Terdapat pelbagai teori Kesusasteraan Islam yang di[perkenalkan oleh di Malaysia seperti Dr. Shafie Abu Bakar dengan Teori Takmilahnya, Mohd. Affandi Hassan dengan Teori Persuratan Baru/Pendekatan Tauhid, Mohd. Yusof Hassan dengan Teori SPB4L, Hashim Awang dengan Teori Pengkaedahan Melayu (yang dikatakan turut mempunyai nilai keislamannya kerana berkait-rapat dengan orang Melayu), serta Mana Sikana dengan Teori Taabudiyyah
Perbincangan awal tentang teori atau pendekatan kesusasteraan islam adalah hadir melalui perdebatan perdebatan hangat antara Sasterawan Negara Shahnon Ahmad dengan Kassim Ahmad pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an berkenaan dengan konsep kesusasteraan islam. Menurut Shahnon Ahmad, sastera Islam ialah sastera kerana Allah, dan berdakwah untuk manusia. Sementara hasil karya ini dihasilkan oleh orang Islam itu sendiri. Tetapi bagi Kassim Ahmad pula, beliau berpendapat, sastera Islam itu ialah sastera yang menyokong kebaikan, tetapi tidak ditentukan siapa penulisnya. Hal ini bermakna, karya sebegini juga boleh dihasilkan oleh penulis yang bukan Islam pun. Rahman Shaari, telah mendefinisikan sastera Islam sebagai sastera yang mengambil Islam sebagai penyelesai masalah. Hal ini kerana, menurutnya lagi, semua orang ada masalah dalam hidup ini. Maka kerana itu, apa yang berlaku di dalam dunia sastera ini adalah peniruan kepada apa yang berlaku di luar sana.

Menurut beliau lagi, terdapat dua jalur kepengarangan yang berkaitan dengan pengamalan sastera Islam. Jalur pertama ialah dengan mengambil sastera sebagai alat untuk memahami manusia. Hal ini dapat dilihat melalui novel The Outsider karya Albert Camus. Watak utama dalam novel berkenaan jelas membelakangi hal-hal agama sebaliknya hanya bertindak memaparkan sikap atau tingkah-laku manusia sahaja. Hal ini tergambar melalui watak utamanya yang tidak mengambil endah tentang kematian ibunya sendiri, terutamanya sewaktu urusan pengebumiannya. Sementara jalur kedua pula ialah dengan menggunakan sastera untuk betul-betul berdakwah kerana Islam. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Sasterawan Negara Abdullah Hussin seperti novel Imam, novel-novel Aminah Mokhtar, Faisal Tehrani dan beberapa orang lagi.
Jika diambil pengertian atau definisi umum tentang sastera Islam, iaitu sastera yang menulis tentang kebaikan, di negara kita ternyata bukan sedikit karya sastera yang seperti itu. Baik novel, cerpen, sajak mahupun naskhah drama. Lebih-lebih lagi jika seseorang penulis itu sendiri mempunyai latar belakang pendidikan agama.
Teori hanya satu garis panduan atau kerangka contoh yang dicipta untuk rujukan semata-mata. Hal ini bermakna, jika seseorang itu menulis dengan berpaksikan kepada teori semata-mata untuk melahirkan sebuah karya sastera Islam, ia masih belum mampu dan memadai untuk melaksanakan konsep dakwah yang sebenar kerana pengarang masih berada di luar jalur pelaksanaannya. Seorang pendakwah, seharusnya berada di dalam, atau dalam bahasa yang paling mudah, beliau sendiri seorang pendakwah sejati, yang menggunakan medium sastera untuk menyampaikan maksud dakwahnya.

Teori Pengkaedahan Melayu merupakan salah satu pendekatan analisis teks yang berasaskan islam yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hashim Awang, Menurut HashimAwang (2002: 1), ini termasuk ke dalam golongan yang dikenali sebagai grounded theory atau ” teori beralas/ berlandas” yang terbentuk dari hasilpenyelidikan bersifat kualitatif, iaitu di dalamnya terbangun rumusan atau formula yang berupa prinsip-prinsip umum tentang karya atau teks sastera dan amalan-amalan yang berkaitan dengan kesusasteraan Melayu. Teori ini dilahirkan dengan bertunjangkan kepada dua dasar pengkaedahanutama, iaitu Pengkaedahan Alamiah dan Pengkaedahan Keagamaan. Denganberpandukan kepada tanggapan terhadap alam melalui perspektif budaya bangsaMelayu dan juga agamanya sendiri, maka pembentukan Pengkaedahan Alamiah dapat diwujudkan dalam tiga rangkaian pendekatan, iaitu Pendekatam Gunaan, Pendekatan Moral dan pendekatan Firasat.Pendekatan Gunaan melihat karya sastera sebagai suatu objek atau benda ciptaan dalam alam yang juga merupakan suatu kejadian yang mempunyai sebab, hikmat, fungsi, tujuan, ukuran dan imbangan. Malah karya sastera yang dicipta oleh pengarang dengan keizinan Allah, paling utama diteliti dari sudut kegunaan ataukemanfaatan penghasilannya yang dapat diberikan kepada pembaca atau masyarakat, baik dilihat pada tahap ekstrinsik mahupun intrinsik. Dengan kata lain,karya sastera dapat ditanggapi sebagai alat yang boleh memberi guna kepadamanusia dan kehidupannya pada kedua-dua peringkat zahir dan batin.Pendekatan Moral pula dikaitkan dengan karya sastera sebagai suatu penciptaan seni yang menyingkapkan dan menyumbangkan pengalaman serta pengetahuan. Pengalaman yang tersingkap adalah pengalaman pengarang yang dirakamkan atau dipaparkan dalam karya sastera, yang terdiri daripada pemerian mengenai pelbagai ragam atau jenis dan perlakuan serta perbuatan manusia yang dapat pula memper-kayakan pengalaman dan juga menjadi cermin perbandingan atau pengibaratankepada pembaca. Tegasnya, dari karya sastera, pembaca bukan sahaja dapat menimba dan memperkayakan pengalaman serta pengetahuan, tetapi juga mengambil contoh tauladan atau kias ibarat untuk memperbaiki serta mempertingkatkan kehidupan.

Pendekatan Firasat ialah pendekatan yang ditunjangi oleh tanggapan bahawakarya sastera merupakan suatu kejadian alam yang merakamkan danmemanifestasikan pengalaman hidup yang penuh dengan daya kemisterian dan keimaginatifan dan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai bermakna kepadakehidupan. Ia perlu diberi perhatian untuk menemukan makna atau pengertiannya,seperti mentafsir makna mimpi (ta’bir), iaitu proses menemukan makna menerusi tafsiran lambang atau alamat tertentu yang wujud di dalamnya. Sastera adalah kejadian alam yang mempunyai makna atau pengertian yang penemuannya itu hanya dapat dilakukan menerusi proses ta’bir atau tafsiran. Pengkaedahan Keagamaan, iaitu suatu pendekatan yang berdasarkan kepadakeimanan yang bersendikan aqidah agama Islam. Pengkaedahan ini wujud berdasarkan kepada agama Islam sebagai agama anutan masyarakat Melayu. Rujukan paling utama adalah Al-Quran dan Hadith. Dari pengkaedahan ini maka wujudnya tiga pendekatan, iaitu Pendekatan Dakwah, Pendekatan Kemasyarakatan dan Pendekatan Seni. Dalam Pendekatan Dakwah, melihat karya sastera sebagai suatu wadah atau sarana untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Sastera ditanggapi sebagai mengandungi persoalan-persoalan yang memaparkanpengisahan tentang sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian Allah sehingga ia dapat dijadikan semacam ’kitab’ yang darinya pembaca dapat mengenali dan menghayatidengan lebih dekat dan khusyuk tentang diri dan sifat Allah yang demikian bertujuan menambahkan dan mempertingkatkan rasa kecintaan dan kehormatanmanusia yang lebih besar dan suci terhadap-Nya. Pendekatan Kemasyarakatan pula melihat karya sastera sebagai wadah tempat pendedahan segala macam persoalan yang berakarkan kepada tujuan-tujuanmemberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat seperti yang dituntut oleh Islam. Sebagai suatu hasil seni yang mengutamakan keintelektualan dankeindahan, karya sastera dalam konteks ini bersesuaian untuk mendedahkan denganberani, jelas dan benar permasalahan-permasalahan tentang kemungkaran,ketidakadilan, kepura-puraan, kerasuahan, penipuan dan penindasan, iaitu permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai punca kepada berlakunya

kepincangan masyarakat dan keruntuhan iman umat Islam. Pendekatan Seni pula pendekatan yang memberi penumpuan kepada aspek-aspek keindahan dalam karya sastera, iaitu keindahan yang membataskan dirinya kepada nilai-nilai etika yang tunduk kepada akidah dan ajaran suci Islam. Dilihat dalam ajaran dan amalannya, Islam memang mengutamakan kebenaran dan keindahan. Penghasilan karya sastera juga merupakan suatu amalan yang turut dituntut supaya membentuknya dalam acuan yang ada keteraturan dan keindahan, terutamanya keindahan yang memiliki nilai-nilai makna dan hikmah seperti yangterdapat pada keindahan alam semesta dari ciptaan Allah

1 ulasan:

 1. Saya terpanggil dengan isu polemik dalam sastera melayu moden era 70-an, iaitu polemik yang tercetus antara Kassim Ahmad dan Shahnon Ahmad.

  Sebagai penggiat sastera rasanya saya menerima baik pandangan Kassim Ahmad yang memang sentiasa membawa pendapat di luar batasan fikiran kita.

  Sastera Islam itu, tidak salah rasanya dibawa oleh orang bukan Islam selagi membawa makna kebaikan.

  Sekadar berkongsi; ada sebuah novel karya genre Sastera Islam yang bagus untuk bacaan.

  Novel Bidadari Cinta karya Hasanuddin Md Isa. Penulis novel Mereka Yang Tertewas . Pemenang Novel Sastera Islam.

  Sesuai amat dengan rencana ilmiah yang dibincangkan di atas.

  Sekian.

  BalasPadam