Isnin, 3 Ogos 2009

Kesusasteraan Adab / karya Ketatanegaraan


Kesusasteraan adab atau ketatanegaraan adalah berasal dari perkataan udaba’ (udab’un). Udaba’ (udab’un) berkenaan dengan penyelengaraan atau menyelenggarakan kumpulan tradisi yang popular yang lebih kursus disamping bait-bait tentang tajuk atau perkara yang ditetapkan.
- Salah satu makna adab yang lama bertahan ialah kesopanan, tingkah laku yang baik dan keterampilan. Telah pun dijangkakan bahawa risalah-risalah begini seperti yang terdapat dalam tulisan-tulisan Ibnu Muqoffa’ sepatutnya berkembang menjadi pelbagai buku panduan yang lebih canggih seperti budi pekerti dan adat yang lebih halus khasnya di istana dan dalam kalangan pegawai tinggi dan peniaga yang kaya.
- Dengan meneliti perkembangan makna adab buat beberapa abad timbullah soalan kenapa istilah adab digunakan sekarang untuk kesusasteraan secara umum. Sedangkan pada zaman pertengahan ‘ZP’ ia memperuntukkan hanya sebahagian sahaja makna-makna berkenaan. Pada mulanya lagi perkataan adab bermaksud kesopanan, tingkah laku yang baik, asuhan yang baik, adab-adab sosial, tatasusila, dan kemanusiaan. Sementara perkataan adib (adibun) sebagai kata adjektif ( dalam bahasa arab boleh menjadi kata nama) bermakna yang halus, yang diasuh dengan baik, yang bersopan, dan yang canggih. Sebagai kata nama, ia bererti manusia berbudaya dan citarasa yang halus; juga sasterawan, pujangga, penulis, dan pengarang; demikian pula pengertian bagi adab’ yang merangkumi kesusasteraan (belles letteres), kemanusiaan, dan sastera (literature). Istilah ini membayangkan 3 idea yang utama:

1. Kesopanan pekerti yang halus.
2. Peraturan tingkah laku secara umum.
3. Kebudayaan sama ada yang pasif atau yang aktif iaitu kepengarangan.

EVOLUSI MAKNA EDEBIYAT DALAM BAHASA PARSI

- Hanya dalam penggunaan sekarang sahaja perkataan edebiyat( edebiyot) ( bentuk kata jamak) itu lebih diutamakan. Pada peringkat awalnya perkataan adab sahaja yang digunakan. Pemeriksaan yang teliti terhadap istilah adab dalam bahasa parsi sebagaimana yang terdapat dalam antologi puisi epik Shah- Nama (Shah Nomee) ( Buku tentang raja) oleh Firdausi, yang meniru istiah dalam bahasa Pahlavi ( bahasa Parsi zaman pertengahan), sesungguhnya membuktikan bahawa adab pada zaman ‘ Sasani’ telah berkembang dengan baik sementara adab dalam zaman Islam secara langsung berhubung kait dengan adab terdahulu itu. Selain bermaksud satu genre kesusasteraan, istilah adab dalam bahasa parsi juga memberi makna pendidikan, kebudayaan, tingkah laku yang baik, kesopanan, dan perilaku yang wajar. Dengan itu, ia berhubung rapat dengan konsep etika. Berdasarkan Shah- Nomee dan karya-karya lain yang sepenuhnya berasal daripada tradisi budaya Iran. Adab boleh ditakrifkan sebagai perbaikan yang unggul dari segi pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Shah –Nomee dan beberapa buku dalam bahasa Pahlavi dan bahasa Parsi moden ( bahasa Parsi setelah menerima pengaruh Islam) turut menegaskan bahawa ciri yang asasi dalam perbaikan yang sempurna ialah sikap menitikberatkan kesederhanaan atau pemilihan jalan tengah dalam bertinta.

KARYA ADAB DALAM PERBANDINGAN
-Tinjauan umum sastera adab ketatanegeraan ( Mirrors for Princes).

- Istilah ‘ Cermin Buat Tengku Mahkota’ kadangkala secara longgar diistilahkan sebagai nasihat untuk pemerintah. Ia merupakan frasa dengan mudah dapat dianggap sebagai suatu genre sastera Islami pra moden dan dimaksudkan untuk kegunaan para ahli dari golongan yang memerintah, juga terdiri daripada nasihat kepada para pemerintah dan pegawai-pegawainya tentang politik dan keterampilan sebagai negarawan.
- Genre ini berfungsi sebagai suatu buku pedoman tentang keterampilan sebagai negarawan membincangkan soal bagaimana sesebuah kerajaaan itu sepatutnya bertindak, menekankan betapa pentingnya keadilan dan kefahaman yang benar tentang agama atau ‘din’ dalam kalangan pemerintah. Dalam keilmuan moden, ini tergolong ke dalam sains politik. Buku pedoman ini juga sesekali merangkumi juga tentang nasihat ketenteraan. Dari segi sejarah, karya kelompok cermin begini telahpun lahir pada zaman klasik barat lagi. pelbagai risalah dengan perkataan Speculum ( Mirror) sebahagian tajuknya sebenarnya menyerupai cerminan untuk Tengku Mahkota buat zaman moden kita sekarang.
- Bagi orang Arab, karya ‘cerminan’ ini dikelompokkan sebagai sastera adab yang selalunya diterjemahkan di Barat sebagai belles letteres cuma tidak memasukkan drama dan novel seperti yang wujud dalam konsep barat itu. Aspek penting dalam sastera adab arab ini ialah tujuan-tujuan didaktik khasnya yang menyajikan moral pendidik dan pengajaran akhlak serta bentuk tingkah laku yang diterima dari segi sosial.
- Menurut sejarah juga, pertumbuhan dan perkembangan adab ketatanegaraan Islam kini tidak dapat dipisahkan dari gerakan menterjemah karya dari bahasa Siriak ( bahasa yang digunakan oleh penduduk Syria sebelum kedatangan bahasa Arab-Islam) dan Yunani. Ia bermula pada zaman Abbasiyah ( 749M- 1258) apabila Baghdad menjadi pusat peradaban dan intelek Muslim sementara bahasa Arab menjadi bahasa diplomasi, falsafah, dan sains serta belles letteres dan perbualan yang bersopan santun.

KARYA ADAB KETATANEGARAAN DALAM BAHASA ARAB ABAD KE 8 MASIHI.

- Dalam sastera Arab, buku dalam tema begini menggunakan tajuk seperti Nasihat Al- Mulluk- Nasihat kepada Raja ( Malik- Raja)’ atau Tadbir Al- Mulluk’- Pengurusan para Raja. Bagaimana pun tajuk ini bertindan-tindih dengan lapangan etika amali ( akhlak atau adab ) dan kerana itu pula secara langsung ataupun tidak, ia dibincang dalam buku-buku tentang etika Islam.
- Di samping itu, kerana perkembangan zaman para sarjana Muslim merasakan perlu memasukkan elemen-elemen nasihat tentang pemerintahan dan tingkah laku amali dalam berurusan sebagai suatu komponen dalam sastera adab ketatanegaraan. Pada tahap awalnya, nasihat-nasihat begini merupakan pelbagai bentuk himpunan surat ( Epistle) dan belles letteres seperti yang dikarang oleh Tahir Zul Ayaminain untuk puteranya Abdullah ( 821M) . Surat-surat in dikatakan menjadi bentuk-bentuk awal cermin dalam sejarah Islam. Lebih awal lagi genre ini telah pun mula berkembang hingga penghujung period Umaiyyah khasnya pada zaman pemerintahan khalifah Marwan II Bin Muhammad. Bagaimanapun, buku asli pertama tentang nasihat kepada pemerintah ini berasal daripada bentuk sastera adaabun seperti yang dihasilkan oleh Abdullah Ibnu Al Muqaffa’ ( 724-757M) dalam 2 buah karyanya Adab Al Khabir dan Adab Al- So’qir dan beberapa karya kecil yang lain.


Tajuk Tugasan: Pemikiran ketatanegeraan dalam Bustanus Salatin.

Sejarah Adab Ketatanegaraan dalam Kesusasteraan Arab.

- Ibn Quaitbah juga menulis buku berjudul Adab Al- Khatib ( adab tatasusila seseorang penulis) untuk kegunaan setiausaha istana. Karya-karya ini didapati mengandungi elemen-elemen adab-adab ketatanegaraan

Perkembangan abad ke-10 Masihi

- Terdapat seorang pengarang dari Andalusia (Sepanyol Muslim) Ibn AbdulRabbi dari Cordova. Pengarang ini memulakan koleksi ‘adabnya’ dengan karya Al- ‘Iqdul Farid ( Rantai yang Unik) dengan bahagian-bahagian yang membahaskan kerajaan atau sultan, tatalaku peperangan, dan adab bertutur dengan raja-raja.
- Terdapat juga buku-buku lain yang membiacarakan adab, tetapi mengandung nasihat untuk pemerintah yang mentadbirkan satu-satu negeri. Misalnya, Kitabul Mahasin wal Masawi’ ( perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik ) karangan Ibrahim Muhammad Al-Baiha’qi’ ( awal abad 10 masihi). Buku lain berjudul Adabul Kutabbi ( tatasusila untuk para pengarang) ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Bin Yahya ( Al- Sul,i).
- Muncul juga satu jenis adab dalam bentuk puisi akhlak dan sesungguhnya ia bermula pada abad ini. Penyair terkenal untuk bidang ini pada period ini ialah Al-Mutanabbi. Puisi-puisi beliau ditujukan kepada Sayfuddaulah ( pedang pemerintahan) yang memerintah di Halab ( Alippo). Ada seorang lagi penyair yang bernama Abu Nuwas ( meninggal 803-810 m)

Perkembangan abad ke-11 Masihi

- Genre ini berterusan hingga 3 abad lagi, pengarang Al-Tha‘ libi ( meninggal 1038M) mengarang sebuah buku yang berjudul Abad Al-Muluk di istana Khawarazamsyah khususnya untuk khalifah Ma’mun Bin Ma’mun. Pengarang lain yang bernama Al- Mawardi mengarang buku bertajuk Nasihat Al-Muluk ( Nasihat kepada Raja-raja). Beliau mengarang pula Qawanin (kanun) Al-Wuzara’( wazir) wa’ Siyasat ( siasah) Al Muluk ( raja-raja). Buku ini wujud hingga sekarang.
- Al-Mawardi juga mengarang Tuhsa, Al-Naz.or fi Tahs.il Al-Zofal. Bagiamanapun, Al-Mawardi berjaya mengarang 2 buah buku lain yang lebih masyhur dan banyak diterjemahkan Ahkam (hukum) Al- Sultaniyah (kesultanan) waal wilayah ( kuasa memerintah) al-diniyah ( keagamaan). Buku kedua Adab Al-Duniya wa Addin. Dalam buku pertama, Al-Mawardi cuba mencari jalan tengah untuk mendamaikan jurang antara teori dengan amali yang wujud dalam pentadbiran kerajaan Muslim dengan menggunakan rasionalisasi.

Perkembangan abad ke-12 masihi
- Penulisan genre ini tersebar ke Andalusia dan Morroco. Terdapat seorang pengarang bernama Ibn Abi Pronduk At-.

Perkembangan abad ke-13
- Assyariah- Ibn Al Jauzi meninggal 1526m mengarang buku yang berjudul “ Kanzul Muluk Fi kaifil til suluk”
- Buku ini menumpukan perbahasan kepada peraturan-peraturan Islami dalam pentadbiran.

KESUSASTERAAN PARSI
- Sama dengan sastera Arab, sastera Parsi juga mempunyai adab ketatanegeraan dalam buku adabnya. Dalam sastera Parsi, genre ini dimulakan dengan karya-karya yang mengandungi teguran dan peringatan, tontonan-tontonan akhlak, dan nasihat tingkah laku yang betul dalam pelbagai gaya hidup. Genre ini juga digelar sastera ‘Andrz’ ( nasihat) dan sastera ‘shanomee’ ( buku tentang nasihat) 11-12 masihi.
- Pada abad ini seorang pengarang dari Parsi bernama Ibn Muqaffa’ menterjemahkan sebuah karya dalam bahasa Pahlavi ( bahasa Parsi zaman pertengahan) yang berjudul ‘Khudai Nomee’ ( buku tentang Tuhan) ke bahasa Parsi dan diberi judul ‘Thorikh-e muluke ajam’ ( Sejarah Raja-raja).
- Buku ini dikira buku terbaik sebagai nasihat kepada pemerintah. Bukan sahaja pada abad itu, malah sampai sekarang. Ibn Muqaffa’ memberi pendapat dan komen tentang tingkah laku ideal seseorang pemerintah. Buku ini akhirnya menjadi rujukan utama kepada pengarang Ghaznavi bernama Abu Fadzli Al- Baihaqi ( kira-kira 896-956m). Beliau menulis buku yang berjudul ‘Thorikh-e Mas u’di’.
- Buku yang lengkap terhadap ketatanegeraan Parsi pada abad ini ialah Qabus Nomee yang dikarang pada 1085m oleh Khaikobus Ibn Iskandar Tengku Mahkota Gurgan seterusnya pada abad ini lahir karya yang berjudul ‘Sair Al Muluk’ atau ‘Siasat Nomee’ yang dikarang oleh Nizom Al Muluk (1018-1092m). Dalam abad ini juga lahir karya ‘Nasihat Al Muluk’ oleh Abu Hamid Muhammad Al Ghazali. Ketiga-tiga buku ini dianggap buku teragung genre ketatanegaraan. Karya lain yang juga dianggap penting ialah karya anonimus Parsi berjudul ‘Bahrul Al Fawaid’ terkarang pada pertengahan abad ke-12. Karya-karya di atas lahir pada masa yang hampir antara satu sama lain.

SASTERA PARSI ABAD KE-13
- Genre cerminan untuk Tengku Mahkota dalam tradisi zaman pertengahan terus subur sehinggalah ke zaman moden. Antaranya karya Syeikh Sya’di (1184-1291m) berjudul Bustan ( Taman Bau) dan Gulistan ( Negara Mawar ).
- Bustan ( semua sajak) dikarang pada 1257m merupakan masnavi sementara Gulistan dikarang setahun kemudian. Karya Gulistan merupakan himpunan anekdot yang diperoleh melalui pemerhatian dan pengalaman pengarang dicampurkan dengan pemikiran akhlak dan peribahasa yang berdasarkan resam dunia. Karya ini ditulis dalam prosa yang diselang seli dengan puisi.
- Pengarang lain, Ibn Tiqtiqa’ menulis karya berjudul ‘Kitabul Al Faqri’ untuk Faqruddin yang ketika itu menjadi gabenor Mosul bagi pihak kerajaan Monggul II, Khan Arqin ( 1284-1291m). Seperti risalah-risalah lain, karya ini menekankan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga peraturan dan keadilan selagi ia boleh ditaati.
- Pengarang lain yang bernama Vassof mengarang buku berjudul ‘Akhlaq Has-saltonah’ (Tingkah laku Kesultanan) untuk pemerintah kedua Dinasti Khanid Parsi yang bernama Uljaitu ( 1304-1316m). Menurut A.K.S. Lambtan ( Prof di London), konsep patriotisme beraja di sini telah diubahsuai menurut kaedah Islaminya. Karya lain berjudul ‘Akhloq-e Mohseni’ oleh Hussain Voiz Koshefi meninggal 1505m. Buku ini ditujukan kepada Hussain Bin Baiqara iaitu pemerintah dinasti Timur di Herad (Afganistan).

ADAB KETATANEGARAAN INDO- MUSLIM SEBELUM ABAD KE-17.
- Pemerintahan Islam di India merupakan aliran pengaruh tradisi sastera Parsi ke benua kecil (India). Seperti teori politiknya, pengarang dianggap seperti cermin yang menumpukan perhatian kepada ciri-ciri Islam sesebuah negara. Ada tiga karya utama Iran yang pengaruhnya amat ketara dalam adab ketatanegeraan di India iaitu Qobus Nomee, Siasat Nomee, dan Nasihatul Muluk. Bagaimanapun, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di India lain jadinya.
- Idea-idea tentang ketatanegaraan Islam dalam Indo-Muslim ini berbeza dengan yang ada di Iran. ‘Abad Al-Harb Wa Al-Shahjaah’ ( tatasusila peperangan dan keberanian) dikarang oleh Muhammad Bin Mansur Mubarraq Syah Fakhr-e Modabbir ditulis pada zaman kekeliruan dan pergolakan politik.
- Zaman ini juga berlaku selari dengan ugutan serangan Monggul sementara para hamba Turki cuba mendapatkan kuasa politik. Di dalamnya ditekankan kepada perbincangan tentang siapa yang berhak mewarisi pemerintahan.
- Lebih satu abad kemudian, muncullah tokoh bernama Diyauddin Barakhi (1357M-meninggal) menulis buku berjudul ‘Fatawa Jehandari’. Apabila ugutan serangan Monggul reda dan pemerintahan Muslim mendapat tapak di benua kecil. Selama 17 tahun beliau menjadi nadim ( pengiring raja, selain menasihati, mesti pandai membuat lawak) kepada Sultan Muhammad Bin Tujruq (1325-1351M).
- Syed al- Hamdani penulis buku yang bertajuk Dhakhirat al- Muluk. Hamdani seorang wali sufi dan antara pengikutnya adalah para pemerintah. Atas perintah mereka, Hamdani menulis karya ini sebagai buku pedoman atau bimbingan untuk mereka menjalankan tugas.
- Karya ini dianggap sebagai saksi kepada pengarangnya betapa besarnya pengaruh tasawwuf si pengarang tentang sesebuah negara dan ketatanegaraan yang sepatutnya.
- Tema-tema utama dalam ketiga-tiga karya tadi pada amnya berkaitan dengan pihak berkuasa dan tanggungjawabnya, masyarakat, dan kaum minoriti, agama yang betul yang berhadapan dengan keadilan, kod pemerintahan dan tingkah laku, pemberontakan dan jihad ( makna luas kerana Islam).
- Buku ini juga menyarankan pandangan tentang kemajuan-kemajuan ideologi, budaya, dan kemajuan politik di samping memainkan peranan penting dalam menentukan perhatian dan pegangan terbaik untuk adab ketatanegaraan ini.
- Karya ini bertentangan dengan karya-karya perundangan dalam falsafah pemerintahan negara, malah dia tidak menegur atau membicarakan konsep dan teori negara. Ketika itu, wujud suatu fahaman umum: Negara itu Islami antara pemerintahnya Muslim. Bagaimanapun, kebanyakan pengarang ini didorong oleh ilmu istana yang direnung secara dekat dan memandang peralatan pentadbiran di samping berkompromi dengan pandangan uthopian tentang pemerintah dan negara. Bagaimanapun, mereka berjaya melahirkan pandangan mereka tentang seseorang pemerintah agar berperanan seharusnya.

KARYA KETATANEGARAAN DALAM SASTERA TURKI

- Kajian fokus kepada karya Kutadgug Bilig karangan Yusof Khass Hajib yang ditulis pada kurun ke 1069M. Ditulis dalam bahasa Karaghani iaitu bahasa Turki zaman pertengahan ( middleval Turkish). Karya ini sama kategori dengan Divine Comedia Deva ditulis dalam bahasa Latin.
- Dari segi tema, hampir dengan karya Syah Nomee (buku tentang raja). Kutadgug Bilig merupakan persembahan yang mengetengahkan kebijaksanaan si pengarang dan hasil kebijaksanaan ini dipersembahakan demi kehebatan dan kegemilangan diraja.
- Karya ini mengutarakan pandangan yang menjadi cerminan kehidupan istana supaya pemerintahan berjalan dengan berjaya. Oleh sebab itu, karya ini dikelompokkan di dalam genre ketatanegaraan abad ke-11.
- Kutadgug Bilig bermula dari tradisi Perso-Islami ada masanya diharmonikan dengan kebudayaan Turki. Puisi-puisi yang didaktis, kadang-kadang membayangkan konflik antara risalah politik masyarakat dengan kesedaran agamawi seseorang dengan mengadun tema-tema sosial yang ditimba dari tradisi adab ketatanegaraan dengan tema-tema rohani dan keselamatan seseorang.
- Yusof mengajukan puisi yang menyentuh keadilan pemerintahan negara dan kesopanan sosial yang bertunjangkan / berpayungkan idea keagamaan Islam dengan menggambarkan idea sementara dan agama, pengarang mengolah bentuk dialog, perdebatan, dan ada masanya dalam rangkaian cerita.
- Pengarang turut mencipta pengolahan yang dianjurkan oleh kaum sufi Islam. Meskipun Kutadgug Bilig mendahului tiga karya utama ketatanegaraan Iran ( Qobus Nomee, Siasat Nomee, dan Nasihatul Muluk), namun pernah diperdebatkan bahawa ia lebih hebat daripada ketiga-tiga karya dari Iran dari segi kebahasaan, visi yang dipersembahkan, keaslian bentuknya, piawai sasteranya agak terabai sedangkan karya-karya Parsi tadi terus- menerus dibaca dan ditiru.
- Pada hujung abad ke-11, dianggap kemuncak penciptaan adab ketatanegaraan. Genre ini kekal popular dalam kedua-dua bahasa ( Arab dan Parsi) dan kemudiannya dalam bahasa Turki.

GENRE KETATANEGARAAN DALAM KESUSASTERAAN MELAYU.

- Minat awal pengarang Melayu terhadap pembicaraan atau penulisan karya adab ketatanegaraan dapat dilihat daripada terjemahan Nasihat al-Muluk ke dalam bahasa Melayu. Ada dua versi atau karangan yang berjudul Nasihat al-Muluk. Pertama oleh Hussain Wa’iz. Al-Khashifi dan karya Al-Ghazali. Judul kedua-dua karya ini sama namun, isinya berbeza.
- Besar kemungkinan terjemahan Nasihatul Muluk karya Al-Ghazali dihasilkan di Acheh sebagai bahan bacaan kepada raja dan pembesar. Isinya merupakan panduan dan peraturan pemerintahan raja dihasilkan dengan Al-Quran, Hadis dan kata-kata ulama’. Bahasanya berkaitan dengan tugas raja, utusan, hulubalang, panglima, penyurat, dan pemungut cukai yang biasanya dibincang dalam adab ketatanegaraan.
- Turut dibicarakan nasihat dan peraturan di samping penyajian penceritaan nasihat yang memberikan ibarat dan teladan moral kepada raja dan pembesar negeri. Nasihatul Muluk karya Al Ghazali yang diterjemahkan ini pada awalnya merupakan prinsip yang menjadi pegangan manusia kepada ajaran Islam sementara dari segi teorinya tidak diberikan contoh khusus.
- Bab satu hingga tujuh menjurus kepada hal ehwal keagamaan turut dibicarakan persoalan akal dan wanita dan terdapat 125 cerita. Terjemahan ini menjadi bukti, minat, dan kefahaman awal orang Melayu tentang panduan pemerintahan diraja.
- Karya Nasihatul Muluk oleh Wa’iz seawal 1604 di Acheh hampir sama dengan Taj al- Salatin. Sementara pengaruh Al Ghazali tentang negara pada abad 16 dan 17 M. Karya awal ini memperkenalkan kaedah dan penyesuaian adat dan agama Parsi ( Islam) ke dalam sastera tradisional Melayu. Pengaruh Parsi ke alam Melayu adalah melalui penyalinan dan penyadurkan karya. Si penyalin tidak kurang pentingnya seperti pengarang asal. Si penyalin mempunyai kemahiran literasi dan daya keintelektualan yang tinggi seperti pengarang asal. Penyalin dianggap sebagai pengarang asal memandangkan daya kreativitinya dan pelbagai tokok tambah yang dilakukan.
- Taj al-Salatin (TS) oleh Bukhari Al Jauhari merupakan genre adab ketatanegaraan terawal lahir di Acheh pada 1603 M. TS dikarang khusus untuk Sultan Alauddin Riayat Syah. Kupasan utamanya adalah pada ‘keindahan keadilan’ raja dan pembesar negara. Tidak dapat disangkal TS memperlihatkan pengaruh adab ketatanegaraan tradisi Parsi. Ada orang mempersoalkan TS merupakan terjemahan karya lain. Kerana itu orang menganggap Bukhari Al Jauhari menulis dan menyadur karya Al- Khasyifi.
- Manuskip ini tidak mengandungi nama penulis.
- Pengaruh Taj al-Salatin ketara dalam manuskrip ini.
- Sumber rujukan fasal 1-10 tidak dinyatakan kemungkinan ia diterjemahkan atau disadur daripada Taj al- Salatin atau Bustan al-Salatin misalnya cerita-cerita teladan tentang raja yang adil dan zalim dalam adab raja-raja terdapat juga dalam Bustan al-Salatin.
- Begitu juga cerita raja Nur Syirwan Adil dan menteri yang bernama Yunan ( fasal 6 ), raja zalim yang mati ditendang kuda ( fasal 7 ) juga terdapat dalam Bustan al- Salatin. Mungkinlah pengarang atau penyalin adab raja-raja merujuk Bustan al-Salatin tanpa mencatat sumber rujukan.
- Pengaruh Taj al- Salatin terhadap raja-raja yang terdaftar dalam 8 fasal ditemui dalam fasal 11-18. Ini merupakan salinan dari fasal 10-23 dalam Taj al-Salatin. Bagaimanapun, salinan itu disulami dengan beberapa perubahan kecil.
- Turut dijelaskan dalam bab berkenaan rujukan pengarang terhadap Taj al-Salatin.
- Kesimpulan: Kegiatan ini menandakan atau menyebarkan minat pengarang Melayu dalam membaca karya yang memberi nasihat kepada raja. Pengarang menulis atau menyalinnya semula dalam bentuk baharu. Kedua, sebagai contoh, jelas kelihatan pengaruh Taj al-Salatin terhadap pengarang Melayu tentang fasal pentadbiran negara. Ketiga, pengarang adab raja-raja memperlihatkan daya kreativiti tersendiri dengan cara menggabungkan kandungan Taj al-Salatin dengan ideanya sendiri atau menyalin karya ketatanegaraan yang lain. Dapat juga disimpulkan bahawa pengarang adab raja-raja berkemungkinan besar membaca beberapa karya adab ketatanegaraan di istana raja-raja Melayu seperti dua buah karya yang lahir lebih awal kemudian ditulisnya karyanya sendiri.

Bustanus al- Salatin (BS) oleh Nuruddin ar Raniri pada 1638M.

- Karya ini merupakan saduran dan kompilasi beberapa karya Arab dan Parsi. Ia ditulis atas permintaan khusus Sultan Iskandar Thani (1636-1641M). BS turut membicarakan kesultanan Acheh dan Melayu.
- Karya ini terkandung dalam 34 salinan dan semuanya tiada yang lengkap. Ia menyampaikan ajaran moral yang berbeza-beza. Misalnya, memberi contoh pembalasan setelah mati. Ini sama dengan apa yang terdapat dalam Hikayat Jumjumah, juga cerita-cerita berunsur moral dalam Hikayat Bayan Budiman.
- Pengarang tidak dapat memberi sesuatu yang khusus. Misalnya, ia mengutamakan frasa kata sahibul hikayat. BS dapat dianggap sebagai karya sejarah atau historiografi tradisional. Seorang pengkaji dari Belanda B.S. Brekel mengatakan BS ini merupakan sastera istana yang memberi ajaran dan disulami dengan pelbagai anekdot.
- Antara kandungan terpenting yang terkandung dalam BS ialah kisah pencintaan alam (bab 1), kisah sejarah dunia (bab 2), kisah raja dan menteri yang adil (bab 3), Kisah raja-raja yang alim (bab 4), kisah raja dan pembesar yang zalim (bab 5), sifat pemurah dan berani (bab 6), dan pelbagai sifat manusia (bab 7).
- BS dianggap sebagai satu-satunya karya Melayu yang memiliki gabungan genre sejarah dunia dan sastera adab. Gabungan ini tidak dinyatakan, sebaliknya dapat dikesan secara tidak langsung.

KARYA PENGARANG MELAYU

- Fakta pertama yang bukan lagi saduran. Karya begini ditulis dalam bahasa Melayu dikenal pasti hasil penulisan pengarang Melayu masih memperlihatkan pengaruh tradisi karya Parsi di samping menampilkan beberapa ciri kepengarangan Melayu.
- Karya-karya dalam kelompok ini ialah Safinahtul Hukkam ( Acheh), Adab Raja-raja ( Acheh), Nasihat Segala Raja-raja ( Terengganu), Samarotul Muhimmah ( Riau), dan Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas ( Riau ).
- Safinatul Hukkam ada 3 salinan manuskrip. Karya Sheikh Jalaluddin anak kepada Syeikh Kamaluddin anak Khodi Baginda Khatib. Judul lengkap karya ini ialah Safinatul Hukkam Fi Taqlis Al Qasmim ( Bahtera Segala Hukum Menyelesailkan Segala Orang Berkesumat). Pengarangnya berasal dari Turusan di Sumatera ditulis atas permintaan Sultan Alauddin Riayat Syah ( 1727-1735M).
- Antara isinya, mukaddimah yang menjelaskan siapa pengarangnya dan tujuan karya itu ditulis turut dibicarakan sifat dan tugas raja serta pembesar negara. Kedua, ada 3 bab utama yang mengemukakan fasal-fasal tentang perniagaan, soal nikah, dan bahagian hukum. Ketiga, penutup.
- Kitab Nasihat Raja-Raja ( Terengganu ) karangan Syeikh Duyung atau nama sebenarnya Haji Wan Abdullah Bin Haji Wan Mohamad Amin ( 1802-1889). Satu-satunya penulis genre ini di Semenanjung Malaysia. Dalam karya ini pengarang mengutarakan beberapa panduan kepada raja dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Mukaddimah karya ini disulami dengan euologi yang menjelaskan teknik awal pengarang memenangi hati raja agar kasih kepadanya. Selepas itu pengarang menjelaskan kewajipan raja menentukan keadaan hidup rakyat agar mengamalkan ajaran agama, memastikan rakyat tidak membuat maksiat.
- Thamaratul Muhimmah ditulis oleh Raja Ali Haji (1809-1870). Judulnya agak sistematik dan penamatnya disertakan dengan 36 bait syair. Ada 3 bahagian utama yang secara kasar membicarakan tugas pemerintah, wazir, menteri, serta beberapa sifat buruk manusia seperti takbur, pemarah, hasad dengki, tamak, kedekut, membazir, dan penipu. Dalam bab 2 misalnya, dibahas tertib kerajaan dan dalam bab akhir (syair), pengarang memulakan satu teknik baharu menamatkan karyanya dalam bentuk puisi yang isinya bertujuan menjinakkan hati yang liar. Karya ini terus-menerus membicarakan fakta nasihat tanpa ada contoh atau cerita teladan. Mungkinlah Raja Ali Haji merujuk buku-buku Arab.
- Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas karya Raja Ali Bin Raja Mohammad Yusuf al- Ahmadi (1910). Kitab ini membicarakan sejarah awal kesultanan Raja Riau. Bagaimanapun, corak penulisannya menepati ciri-ciri penulisan karya adab ketatanegaraan. Ia mengemukakan panduan dan pedoman untuk pemerintah serta nasihat kepada raja-raja.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan